Jurisprudentie

/Jurisprudentie

Te laat met inroepen nietigheid ontslag

Vandaag in het Antilliaans Dagblad is een artikel verschenen over een arbeidszaak, waarin werkneemster uiteindelijk ook bij het Hof bot vangt. Werkneemster werkte als serveerster en werd op een gegeven moment op staande voet ontslagen door werkgever, kennelijk omdat ze had geweigerd om een (volle) vuilniszak buiten te zetten. De werkgever vond dat werkweigering. Het [...]

Te laat met inroepen nietigheid ontslag2020-03-10T04:54:40+01:00

Ontslag op staande voet terecht

Op 17 januari jongstleden is er een artikel verschenen in het AD omtrent het ontslag van een medewerker door een lokale supermarkt in verband met fraude bij de levering van groenten en fruit. De rechtbank acht bewezen dat met behulp van de werknemer jarenlang teveel is betaald en dat het ontslag op staande voet derhalve [...]

Ontslag op staande voet terecht2020-03-10T04:53:35+01:00

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder: hoe ver reikt die?

Artikel 3 van Boek 2 BW bepaalt dat leden, aandeelhouders en anderen die krachtens de wet of de statuten bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken, niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. Dit voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. In artikel 14 wordt echter bepaald dat iedere [...]

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder: hoe ver reikt die?2020-03-10T04:52:17+01:00

stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Betrokkene heeft in in deze in het kader van zijn lerarenopleiding aan een onderwijsinstelling in januari 2015 een praktijkleerovereenkomst gesloten met de onderwijsinstelling en Mundus, op grond waarvan hij in de periode tussen januari en juli 2015 twee dagen per week Engelse les heeft gegeven aan leerlingen van Mundus. Er is geen vergoeding tussen partijen [...]

stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?2020-03-10T04:38:53+01:00

schending informatieplicht (goed werkgeverschap)

In onderhavige zaak verwijt werknemer werkgever kort gezegd dat werkgever hem in de periode 1997/1998 onvoldoende heeft geïnformeerd wat de nieuwe pensioenregeling voor hem zou gaan betekenen in vergelijking met de op dat moment voor hem geldende eindloonregeling, met name dat hij substantieel minder pensioen zou gaan opbouwen in de nieuwe regeling, zelfs bij een [...]

schending informatieplicht (goed werkgeverschap)2020-03-10T04:36:55+01:00

rechterlijke ontbinding wegens tekortkoming in de nakoming

Werknemer is in dit geval in 2013 in dienst getreden bij werkgever. Middels een brief in 2016 heeft werkgever een officiële waarschuwing aan werknemer gegeven, onder meer omdat hij meermalen in strijd had gehandeld met zijn verplichtingen tijdens ziekte en zich daarvoor meerdere malen verslapen had. In september 2016 is een disciplinaire maatregel opgelegd aan [...]

rechterlijke ontbinding wegens tekortkoming in de nakoming2020-03-10T04:34:48+01:00

ontslag op staande voet als gevolg van onbekwaamheid

Werknemer is in de onderhavige zaak in december 2013 in dienst getreden bij werkgever in de functie van weekendchauffeur. In oktober 2016 is werknemer, na enige tijd, opnieuw opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Hij is toen tevens verzocht om een kopie van zijn rijbewijs. Vervolgens heeft werkgever werknemer gebeld met een vraag over het ontbreken [...]

ontslag op staande voet als gevolg van onbekwaamheid2020-03-10T04:33:11+01:00

ontbinding tijdens ziekte wegens disfunctioneren

In de onderhavige casus (ECLI:NL:RBLIM:2017:4373) is werkneemster in 1997 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van keukenassistente. Aanvankelijk werd veel aansturing gegeven, maar na een reorganisatie werd meer zelfstandigheid verlangd. In 2015 en 2016 hebben meerdere functioneringsgesprekken met werkneemster plaatsgevonden. Besloten werd toen om werkneemster in de functie van assistente in de [...]

ontbinding tijdens ziekte wegens disfunctioneren2020-03-10T04:30:05+01:00

ontbinding bij langdurige ziekte

Werknemer in deze casus (ECLI:NL:RBLIM:2017:2900) is sinds 1981 in dienst bij werkgever, maar is de afgelopen jaren veelvuldig ziek geweest. De redenen voor het verzuim zijn niet werkgerelateerd. Eind 2016 verzoekt de werkgever aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van het feit dat de werknemer regelmatig de bedongen arbeid niet kan [...]

ontbinding bij langdurige ziekte2020-03-10T04:28:30+01:00

bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste bij beeindiging van arbeidsovereenkomst

In het onderhavige geval (ECLI:NL:RBZWB:2017:1155) hebben partijen gezamenlijk besloten de tussen hen bestaande  arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werkgever onderhandelt met de gemachtigde van de werknemer over een beëindigingsovereenkomst en na enig over en weer correspondentie geeft de gemachtigde van werknemer te kennen aan de gemachtigde van werkgever dat ze akkoord zijn met de overeenkomst. Later komen [...]

bedenktijd en schriftelijkheidsvereiste bij beeindiging van arbeidsovereenkomst2020-03-10T04:26:30+01:00