Op 17 januari jongstleden is er een artikel verschenen in het AD omtrent het ontslag van een medewerker door een lokale supermarkt in verband met fraude bij de levering van groenten en fruit. De rechtbank acht bewezen dat met behulp van de werknemer jarenlang teveel is betaald en dat het ontslag op staande voet derhalve terecht is gegeven. Daarbij heeft het gerecht van belang geacht dat de werknemer een en ander niet heeft ontkend of in twijfel trekt en daarmee acht het gerecht aannemelijk dat de werknemer de geleverde producten niet heeft gecontroleerd, althans niet naar waarheid heeft verklaard. Ook het feit dat de verhoudingen van levering en omzet tussen de verschillende filialen van de betreffende supermarkt, enorm van elkaar afweken heeft hieraan bijgedragen. De werkgever had in dit geval dus terecht een dringende reden voor ontslag.

De vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn, i) dat het ontslag onverwijld moet zijn gegeven, ii) dat er dringende redenen moeten zijn voor het ontslag op staande voet en ook iii) dat deze dringende redenen aan de werknemer moeten zijn medegedeeld. Dit zijn eisen waar doorgaans zeer streng de hand aan wordt gehouden. Het is dus, voornamelijk voor de werkgever, van belang om de procedure strikt te volgen. Afwijking daarvan kan als gevolg hebben dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, dat het dienstverband niet is beëindigd en dat het loon dus nog doorloopt (inclusief vertragingsrente, wat hoog kan oplopen). In de onderhavige zaak was het ontslag gegeven in augustus 2017. In het geval het ontslag in rechte geen stand had gehouden, dan was werkgever verplicht om het loon vanaf augustus alsnog te betalen.

In deze zaak wordt geen aandacht geschonken aan de procedure voor het ontslag op staande voet en of werkgever zich daaraan heeft gehouden. Ook valt op, althans uit genoemd artikel, dat de rechter een en ander voornamelijk heeft gebaseerd op het feit dat de werknemer de beschuldigingen niet heeft ontkent of in twijfel heeft getrokken. Het is dus, en dat geldt voor alle gerechtelijke procedures, van vitaal belang dat alle punten terdege worden aangekaart en/of betwist. Het achterwege laten daarvan kan u zoals hier ook weer blijkt, terecht of onterecht, duur komen te staan!

Voor meer publicaties over het ontslag op staande voet kunt u hier of hier terecht.