In onderhavige zaak verwijt werknemer werkgever kort gezegd dat werkgever hem in de periode 1997/1998 onvoldoende heeft geïnformeerd wat de nieuwe pensioenregeling voor hem zou gaan betekenen in vergelijking met de op dat moment voor hem geldende eindloonregeling, met name dat hij substantieel minder pensioen zou gaan opbouwen in de nieuwe regeling, zelfs bij een normaal beleggingsresultaat. De werknemer vordert schade wegens wijziging van pensioenregeling. De vordering is gegrond op artikel 7:611 BW (schending informatieplicht).

Hoewel werkgever een bijeenkomst heeft georganiseerd (waarbij werknemer aanwezig was), blijkt uit het verslag van deze bijeenkomst dat onvoldoende op de essentiële onderdelen van de wijziging is ingegaan en voorts dat werkgever heeft nagelaten cruciale informatie met betrekking tot de opbouw van de pensioenrechten op langere termijn te verstrekken. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat werkgever tekortgeschoten is in de op haar op grond van artikel 7:611 BW rustende verplichting zich als goed werkgever te gedragen door werknemer op deugdelijke wijze te informeren over de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling zodat hij op de hoogte was van het feit dat hij met de nieuwe pensioenregeling substantieel minder pensioen zou opbouwen, onafhankelijk van de beleggingsresultaten. De vordering van de werknemer wordt toegewezen.

De Nederlandse regeling 7:611 NL BW is voor de werkgever vergelijkbaar aan de op Curacao geldende 7A:1614y BW omtrent goed werkgeverschap. De wet schrijft daarin voor dat de werkgever “in het algemeen verplicht is al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten”. Dit is een zeer vage en ruime regel, die volledig afhankelijk is van de omstandigheden van het specifieke geval. Wat in het ene geval tot schadeplichtigheid leidt, wordt dat in het andere geval als afdoende beschouwd. In dit specifieke geval betreft het een informatieplicht van de werkgever omtrent een wijziging in de pensioenregeling, die zeer nadelig uitpakt voor de werknemer. De “goede” werkgever doet er dus goed aan in een dergelijk geval (lees: voornamelijk in het geval een wijziging/maatregel nadelig is voor de werknemer) zijn werknemers goed voor te lichten, bij de hand te nemen en te wijzen op de gevolgen

Voor meer informatie of vragen in het kader van arbeidsrechtelijke vraagstukken, kunt u contact met ons opnemen via info@justacuracao.com of telefoon 675-0610.