Werknemer is in dit geval in 2013 in dienst getreden bij werkgever. Middels een brief in 2016 heeft werkgever een officiële waarschuwing aan werknemer gegeven, onder meer omdat hij meermalen in strijd had gehandeld met zijn verplichtingen tijdens ziekte en zich daarvoor meerdere malen verslapen had. In september 2016 is een disciplinaire maatregel opgelegd aan werknemer, omdat hij zich niet aan de gemaakte afspraken had gehouden. In de periode tussen januari en april 2017 zijn er verschillende gesprekken geweest met werknemer en is bij aangetekende brief aan werknemer een ‘allerlaatste’ waarschuwing gegeven, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de in april 2017 gemaakte afspraken met betrekking tot het naleven van het verzuimprotocol. Werkgever verzoekt de kantonrechter nu de arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair op grond van artikel 7:686 NL BW.

Vast staat dat werknemer herhaaldelijk ongeoorloofd afwezig is geweest, veelvuldig te laat op het werk is verschenen en eveneens veelvuldig heeft gehandeld met het bij werkgever geldende verzuimprotocol bij ziekte. Gezien de gedragingen van werknemer is volgens de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming niet onrechtmatig of ongegrond. Het verzoek van werkgever wordt derhalve toegewezen en de arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt met onmiddellijke ingang ontbonden.

Op Curacao geldt ook dat partijen te allen tijde naar de rechter kunnen stappen om ontbinding te vorderen wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (artikel 1615x BW). De werkgever doet er goed aan om alle gesprekken met en waarschuwingen aan de werknemer vast te leggen en ook om de werknemer de mogelijkheid te bieden om zijn of haar gedrag aan te passen. Is na meerdere waarschuwingen en (disciplinaire) maatregelen nog steeds geen verbetering te zien van de kant van de werknemer en zijn daarvoor ook geen gegronde redenen naar voren gebracht door werknemer, dan kan laatstgenoemde er bijna op rekenen dat het verzoek van de werkgever zal worden ingewilligd. In dit geval had de werkgever er ook voor kunnen kiezen om een ontslag op staande voet te geven vanwege die laatste “druppel die de emmer deed overlopen”, maar hij heeft kennelijk voor de veilige weg gekozen en laten ontbinden door de rechter.

Voor meer informatie of vragen in het kader van uw overige arbeidsrechtelijke vraagstukken, kunt u contact met ons opnemen via info@justacuracao.com of telefoon 675-0610.