Werknemer in deze casus (ECLI:NL:RBLIM:2017:2900) is sinds 1981 in dienst bij werkgever, maar is de afgelopen jaren veelvuldig ziek geweest. De redenen voor het verzuim zijn niet werkgerelateerd. Eind 2016 verzoekt de werkgever aan de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van het feit dat de werknemer regelmatig de bedongen arbeid niet kan verrichten als gevolg van ziekte en dat dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.

Vast staat onder meer dat werknemer zijn werk niet heeft kunnen verrichten als gevolg van ziekte, dat er op termijn geen herstel zal zijn, dat aangepast werk geen optie is, dat het verzuim van werknemer financiële en organisatorische gevolgen heeft voor werkgever, dat er tijd en geld gestoken moet worden in vervangend personeel en dat werkgever omzet derft. De werkgever meent dat dit alles dermate zwaar weegt dat de arbeidsovereenkomst dient te worden beëindigd. Als uitgangspunt geldt dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever dient te komen en van de werkgever (zeker van deze omvang) mag worden gevergd dat zij dit probleem anders oplost dan door ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter wijst het verzoek tot ontbinding dan ook af.

Op Curacao geldt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan beëindigen tijdens ziekte van de werknemer: er geldt dan een wettelijk opzegverbod.  Conform de wet mag de werkgever, op straffe van nietigheid, niet opzeggen gedurende de tijd dat de arbeider ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid tengevolge van ziekte of ongeval. Hier geldt een uitzondering op, namelijk als de ziekte of arbeidsongeschiktheid onafgebroken ten minste één jaar heeft geduurd en dat er geen vooruitzicht bestaat op volledig of gedeeltelijk herstel. Dit betekent dat na dat jaar, opzegging van de overeenkomst kan volgen. Ook hiervoor is wel de toestemming vereist van de Directeur Arbeidszaken. Die zal dan toetsen of aan de voorwaarden is voldaan. Indien door de werknemer aannemelijk wordt gemaakt dat hij binnen afzienbare tijd weer hersteld is, dan zal over het algemeen geen toestemming worden gegeven voor de opzegging. Uit jurisprudentie volgt dat aan de werknemer, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, door de werkgever passend werk dient te worden aangeboden.

Ook in gevallen waarbij de werknemer vaak (dus niet onafgebroken) ziek of arbeidsongeschikt is, kan mogelijk toestemming worden gegeven voor opzegging. Dit zal het geval kunnen zijn indien het arbeidsproces van de werkgever dermate in het gedrang komt als gevolg van het regelmatig verzuim van de werknemer. Om enige kans van slagen te hebben dient de werkgever een en ander echter zeer goed te documenteren en te onderbouwen.

Voor vragen hierover of op over andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, kunt u contact met ons opnemen via email info@justacuracao.com of telefoon 675-0610.