In deze casus (ECLI:NL:RBOBR:2017:2074) gaat het om de vraag of werknemer kan worden aangemerkt als bestuurder of als werknemer. De rechter oordeelt dat bij de vraag of er sprake is van een bestuurder, naast een geldig benoemingsbesluit, is vereist bekendheid van de statutair bestuurder met zijn benoeming en diens aanvaarding met de benoeming. Deze laatste eisen hangen samen met de vergaande consequenties die de hoedanigheid van bestuurder voor de betrokkene kunnen hebben. Partijen zijn het erover eens dat er geen schriftelijk vastgelegd benoemingsbesluit is. Hiermee is nog niet uitgesloten dat een rechtsgeldig benoemingsbesluit is genomen. De werkgever heeft het zich echter hierdoor wel moeilijk gemaakt om het bestaan van het benoemingsbesluit te bewijzen. Op basis van de inschrijving in de Kamer van Koophandel alleen vindt de rechter niet voldoende om de benoeming aan te nemen.

Voor Curacaosche begrippen geldt dat een statutair bestuurder expliciet niet als werknemer wordt geacht en dus ook niet de arbeidsrechtelijke bescherming geniet van een “normale” werknemer. Dit houdt echter niet in dat er geen arbeidsrechtelijke bepalingen opgenomen kunnen worden in de overeenkomst van de bestuurder (een zogenaamde hybride overeenkomst). Vaak komt het voor dat een persoon, die reeds jaren in dienst is geweest van de werkgever, op een bepaald moment tot bestuurder wordt benoemd. Partijen dienen hier goede afspraken over te maken en het dient duidelijk te zijn voor beide partijen wat de consequenties hiervan zijn, zoals bijvoorbeeld de vraag wat er gebeurt met de opbouw van de rechten  met betrekking tot de jaren die de persoon als “gewoon” werknemer heeft gewerkt.

De werknemer alleen een nieuwe functienaam  van “statutair bestuurder” of “bestuurder” geven is niet voldoende. De rechter zal namelijk steeds kijken naar de formaliteiten, zoals een formele benoeming en de feitelijke handelingen van partijen, om vast te stellen of er al dan niet sprake is van statutair bestuurderschap. Het is derhalve van groot belang dat dit goed en duidelijk wordt vastgelegd, ook om eventuele bewijsproblemen in de toekomst te voorkomen. Bij vragen hierover, of over andere arbeidsrechtelijke kwesties, kunt u contact opnemen via email info@justacuracao.com of tel 675-0610.