In de onderhavige casus (ECLI:NL:RBNHO:2017:882) zijn partijen een overeenkomst aangegaan waarbij X vervoersdiensten zou uitvoeren voor Y. X stelt zich nu op het standpunt dat de relatie met Y een arbeidsovereenkomst betreft en Y stelt zich op het standpunt dat het om een overeenkomst van opdracht gaat. De kantonrechter kijkt naar de bedoeling van partijen, de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden en de gezagsrelatie tussen partijen.
Er was sprake van verplicht voorgeschreven werkkleding die door Y werd verschaft en die ook eigendom van Y bleef, werden er evaluatiegesprekken gevoerd door Y met X en werd door Y gedetailleerde instructies gegeven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. Vastgesteld is dus dat er wel degelijk sprake was van een gezagsverhouding.
Desondanks heeft de rechter besloten dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst omdat X heel bewust heeft gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. Zo heeft X onder meer zelf een bus (op eigen rekening en risico) aangeschaft voor de uitvoering van de werkzaamheden, werd hij niet betaald bij vakantie of ziekte en ontving wekelijks een creditfactuur met daarin het door Y verschuldigde bedrag en btw. Verder deed X zelf btw aangifte met een eigen btw-nummer en maakte gebruik van aftrekbare posten voor zelfstandige ondernemers, was hij verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, stelde jaarrekeningen op en had een rekening courant op naam van zijn bedrijf. Deze omstandigheden wegen in dit geval volgens de kantonrechter zwaarder dan het feit dat er sprake was van een gezagsverhouding.
Hier op Curacao geldt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als aan de drie volgende voorwaarden is voldaan: er is sprake van gezagsverhouding, loon en arbeid voor bepaalde periode. Indien partijen boven aan de overeenkomst het kopje arbeidsovereenkomst hebben geplaatst, is dat geenszins een garantie dat dit ook als zodanig wordt aangemerkt door de rechter (of de belastingdienst). Het omgekeerde geldt ook. Indien partijen een overeenkomst van opdracht hebben getekend en de feitelijke uitvoering lijkt toch op die van een arbeidsovereenkomst, dan zal dat laatste aangenomen worden. Van belang is dus om te kijken naar de bedoeling van partijen maar ook, en nog belangrijker, naar de uitvoering in de praktijk: hoe hebben partijen vorm gegeven aan hun samenwerking. Alle omstandigheden van het geval zijn daarbij, net als hierboven geschetst, van belang.
Voor vragen over arbeidsrechtelijke kwesties kunt u contact met ons opnemen via email info@justacuracao.com of telefoon 675-0610.