De kantonrechter (Assen) heeft op 28 maart 2017 beslist dat een ontslag op staande voet nietig is aangezien niet is voldaan aan de onverwijldheidseis. Het ontslag was dus niet geldig en de werkgever moest dus het loon doorbetalen.
Op Curacao geldt ook dat het ontslag op staande voet aan bepaalde vereisten moet voldoen, wil het ontslag stand houden. Aan die vereisten wordt doorgaans door de rechter strak de hand gehouden. Het is dus zaak om goed van die vereisten op de hoogte te zijn en bij twijfel advies te vragen bij een deskundige.
De vereisten voor een rechtsgeldige ontslag op staande voet zijn als volgt:
i) Dat er een dringende reden moet zijn voor het ontslag op staande voet. Deze wordt per geval bepaald en kan dus niet van tevoren worden afgesproken;
ii) Het ontslag moet onverwijld plaatsvinden, wat inhoudt dat de werkgever niet al te lang moet wachten met het ontslag nadat zich een dringende reden heeft voorgedaan;
iii) De reden van ontslag dient aan de werknemer zijn medegedeeld. De werknemer moet dus weten waarom hij wordt ontslagen. Uiteraard kan sprake zijn, zoals in bovengenoemde casus het geval was, van een noodzakelijk onderzoek om vast te kunnen stellen dat sprake is van een dringende reden. Echter, de werkgever dient heel goed te kunnen onderbouwen indien en waarom een onderzoek lang heeft geduurd en vervolgens ook de nodige voortvarendheid betrachten om de werknemer officieel het ontslag aan te zeggen.
Van belang bij het ontslag op staande voet is ook dat indien de werkgever het vermoeden heeft dat sprake is van gedragingen die een dringende reden kunnen vormen voor ontslag op staande voet, hier ook snel naar gehandeld dient te worden. Wordt dat niet gedaan, dan verspeelt de werkgever de onverwijldheid van opzegging.
In maar al teveel gevallen komt het voor dat het ontslag op staande voet de toets van de rechter niet doorstaat en dat het ontslag niet rechtsgeldig is. In dat geval dient de werkgever dan toch het loon door te betalen, naast een eventuele schadevergoeding. Laat u dus goed (en onverwijld) inlichten in een dergelijk geval zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Voor meer informatie over dit, of een ander gerelateerd onderwerp, kunt u contact met ons opnemen via mobiel 675-0610 of e-mail info@justacuracao.com